Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Vazektómia

www.vazektomia.sk
Sterilizácia je zabránenie plodnosti u muža bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz.

Ak sa muž rozhodne pre vykonanie sterilizácie /vazektómie/, je potrebné, aby navštívil urológa. Povinnosťou lekára je získať všetky potrebné informácie o pacientovi, ako je napr. vek, stav /ženatý, slobodný/, počet detí, ochorenia, ktoré muž prekonal alebo má, užívané lieky a iné. Základom je bežná anamnéza, ktorú lekár získava. K návšteve lekára je potrebná celá zdravotná dokumentácia a preukaz poistenca. V prípade, ak nič nebráni vykonaniu sterilizácie, je muž poučený o priebehu celého výkonu, o možných komplikáciách, rizikách, ako aj výhodách zákroku a jeho alternatívach, nezvratnosti zákroku a o kontrolných spermiogramoch, ktoré musia byť urobené po sterilizácii. Muž musí napísať žiadosť o sterilizáciu, v ktorej uvedie všetky dôvody sterilizácie a podpíše sa, podpis partnerky / manželky je vítaný. Pred samotným výkonom pacient podpisuje informovaný súhlas s operáciou, ktorý je priložený do lekárskej dokumentácie spolu s operačnou správou.

Vazektómia je zákrok, ktorý sa môže robiť v celkovej anestézii formou hospitalizácie, zvyčajne sa vykonáva ambulantne a to v lokálnej anestézii, čo znamená, že miesto zákroku je znecitlivené miestnym anestetikom, muž nepociťuje bolesť, je plne pri vedomí, spolupracuje a po výkone odchádza domov. Výkon trvá približne 15 - 20 minút. Pri vazektómii muž leží v polohe na chrbte, po dezinfekcii genitálu a okolitej kože lekár vyhmatá prstami na pohmat tuhý semenovod, urobí nad ním krátky rez cez kožu a obaly semenného povrazca a opatrne semenovod vypreparuje tak, aby neprerušil krvné zásobenie semenníka. Lekár semenovod na dvoch miestach podviaže a pretne tak, aby sa odstránila aj časť semenovodu v dĺžke aspoň 2 cm. Kožu zašije zvyčajne dvomi stehmi zo vstrebateľného materiálu, ktoré po čase samy vypadnú. Rovnaký postup sa vykoná aj na druhej strane.

Sterilizácia u muža znamená najbezpečnejšiu antikoncepčnú metódu, ktorá zabráni transportu zrelých spermií zo semenníkov /orgány, v ktorých sa spermie tvoria/ počas ejakulácie do pošvy.

Riziko zdravotných komplikácií je veľmi malé a takmer sa nevyskytuje, percentuálne je nižšie ako pri sterilizačnom výkone u žien. Sterilizácia muža je oveľa jednoduchšia ako sterilizácia u ženy, ktorá musí byť hospitalizovaná a výkon je prevedený v celkovej anestézii . Sterilizácia u muža je bezbolestný výkon. Skoré komplikácie sa vyskytujú približne v 4 % a prejavia sa krvácaním, vytvorením krvnej zrazeniny alebo zápalom semenníka či nadsemenníka. Zriedkavo po úspešnej sterilizácii môže aj po niekoľkých rokoch nastať neskorá rekanalizácia, teda spontánne obnovenie priechodnosti semenovodu, a tým znovunadobudnutie schopnosti oplodnenia, ktoré sa vyskytuje v menej ako 0,1 % prípadov.

Narušenie potencie, schopnosti erekcie a dosiahnutia orgazmu po vazektómii sa nedokázalo. Muž je po vazektómii schopný ejakulovať, ale množstvo ejakulátu objemovo poklesne vzhľadom na neprítomnosť spermií. V prvých ejakulátoch po výkone býva zvyčajne slabá prímes krvi, ejakulát má ružové až mierne krvavé sfarbenie, ktoré neskôr vymizne. So sexuálnym životom môže muž začať už týždeň po sterilizácii.

Mesiac po sterilizácii je nutné urobiť dva kontrolné spermiogramy, a to presne štvrtý a šiesty týždeň po výkone. Počas tohto obdobia je nutné mať chránený pohlavný styk, použiť prezervatív, pretože po sterilizácii je potrebných 10 až 15 ejakulácií, než sa vývodné semenné cesty zbavia rezídua už vytvorených spermií.

Po sterilizácii zasielame materiál - časti pravého a ľavého semenovodu /ductus deferens l.dx. a ductus deferens l.sin./ na histologické vyšetrenie na potvrdenie úspešnosti zákroku. V prípade pochybností na základe histologického nálezu neodkladne oznámime túto situáciu mužovi po vazektómii, aby sa rozhodol, či chce zákrok zopakovať. Výsledky sú dostupné do 2 týždňov po výkone a sú archivované v našej ambulancii. Kópiu výsledku poskytneme.

Zriedkavo /u 1 z tisíc mužov/ sa môže vyskytnúť zdvojený semenovod, ktorý sa počas výkonu nezistí, a zaisťuje tak prítomnosť spermií v ejakuláte, a teda aj v kontrolných spermiogramoch po sterilizácii. V tomto prípade je nutné výkon opakovať a je pre muža bezplatný.

Priechodnosť semenovodov sa dokáže chirurgicky obnoviť aj po mnohých rokoch, preťaté konce semenovodov sa musia k sebe prišiť . Táto operácia sa robí v celkovej anestézii a môže trvať aj niekoľko hodín. Úspech operácie je nízky a obnovenie plodnosti je otázne.

Sterilizácia je teda výkon, ktorý je s vysokou pravdepodobnosťou nezvratný, nedôjde k obnoveniu plodnosti muža. Všeobecne platí, že čím viac času uplynie od sterilizácie, tým je nižšia nádej na úspech operácie. Sú popisované prípady mužov, ktorým sa, na ich žiadosť, dokázalo obnoviť priechodnosť semenovodov, ale navrátiť plodnosť sa nepodarilo u väčšiny z nich. Dôvod je pravdepodobne v dôsledku imunitných pochodov, ktoré vznikli po sterilizácii porušením prirodzenej bariéry medzi spermiami a krvou. Preto odporúčame uložiť ejakulát pred vazektómiou do spermobanky.

Sterilizáciu nie je možné vykonať skôr ako 30 dní po podpísaní informovaného súhlasu a podaní žiadosti o sterilizáciu podľa zákona číslo 576/2004 Z. z. a jeho neskoršieho znenia účinného od 1.1.2006 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vzor žiadosti a všetky informácie o vazektómii, ústne i písomne, poskytujeme pri prvej návšteve muža žiadajúceho o sterilizáciu v našej ambulancii.
Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Aplikácia lokálneho anestetika vpravo - 1% Mesokain.

Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Aplikácia lokálneho anestetika vľavo.


Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Aplikácia lokálneho anestetika v mieste plánovaného rezu.


Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Aplikácia lokálneho anestetika v mieste plánovaného rezu.
Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Pripravená oblasť zákroku.
Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Rez v strednej línii miešku.
Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Rez v strednej línii miešku.

Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Zachytenie ľavého semenovodu a jeho následná preparácia.

Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Preparovaný ľavý semenovod a jeho podviazanie.

Obrázok - kliknite pre zväčšenieObrázok - kliknite pre zväčšenie
Preparácia pravého semenovodu a jeho podviazanie.

Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Prestrihnutie podviazaného semenovodu ( rovnakým spôsobom na pravej a ľavej strane ).

Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Prerušenie semenovodu približne v dĺžke 1 – 1,5cm ( rovnakým spôsobom na pravej a ľavej strane ).
Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Časť semenovodu po jeho prerušení.

Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Šitie miesta operačnej rany. Operačná rana má priemerne 2 – 2,5cm.

Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Operačná rana po zákroku. Rana má 3 resorbujúce stehy.
Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Očistená rana po zákroku.
Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Sterilné prekrytie rany.


Obrázok - kliknite pre zväčšenie
Časti pravého a ľavého semenovodu.