Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Týždeň urológie - 1 deň

Urológia je vedný odbor (medicínska disciplína), ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou, ale aj prevenciou a výskumom ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien a tiež niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú anatomický alebo funkčný vzťah k urogenitálnemu systému a to u pacientov každého veku.

Zdravotná starostlivosť v odbore urológia má preventívny diagnostický a liečebný charakter. Odbor urológia poskytuje komplexnú starostlivosť pre vývojové a získané ochorenie urogenitálneho systému u detí a dospelých, vrátane nádorových ochorení. Zdravotnú starostlivosť poskytujú urologické ambulancie a oddelenia alebo kliniky ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všetky operácie, ktoré sú indikované pri urologických ochoreniach, sa môžu vykonávať len na oddeleniach alebo klinikách ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prípadne v zariadeniach, ktoré majú povolenie vykonávať urologické výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Ambulantné urologické zariadenia predstavujú základnú zložku sústavy urologických zariadení. Členia sa na zdravotnícke zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú súčasťou štátneho zdravotníckeho zariadenia a na neštátne.

Odbor urológia spolupracuje s viacerými medicínskymi odbormi v diagnostike a liečbe urologických ochorení. Cieľom spolupráce je zabezpečiť optimálnu diagnostiku a liečbu. Ide predovšetkým o nasledovné odbory: nukleárna medicína, vnútorné lekárstvo, geriatria, chirurgia, onkológia, rádiológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, neonatológia, anesteziológia a intenzívna medicína a patologická anatómia. Z predpokladaných trendov vývoja vyplývajú pre najbližšie obdobie (5-10 rokov) pre odbor urológia nasledovné úlohy:

  • dosiahnutie európskeho štandardu na všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti v odbore urológia; ide najmä o priestorové podmienky, vybavenie medicínskou technológiou ako aj kvalitné personálné obsadenie,
  • rozšírenie miniinvazívnych techník v diagnostike a liečbe urologických ochorení, predovšetkým ide o rozšírenie laparoskopických výkonov,
  • rozšírenie a skvalitnenie urologickej starostlivosti v súvislosti so starnúcou mužskou i ženskou populáciou,
  • rozšírenie výkonov v rámci jednodňovej urológie, racionalizácia počtu urologických lôžok v ústav-ných zdravotníckych zariadeniach v súvislosti s rozširovaním výkonov jednodňovej urológie a so zavádzaním moderných diagnostických a liečebných postupov do klinickej praxe,
  • vytváranie špecializovaných centier pre pediatrickú urológiu, urologickú onkológiu, neurouro-lógiu, andrológiu a gynekologickú urológiu vzhľadom na potrebu dodržať kvalitu diagnostiky a liečby v špecializačnom odbore urológia.

Odbor urológia spolupracuje s Európskou urologickou spoločnosťou a jej jednotlivými pridruženými spoločnosťami,

  • spolupracuje s Českou urologickou spoločnosťou,
  • udržiava úzke kontakty s ďalšími urologickými spoločnosťami európskych krajín,
  • v rámci výskumných aktivít udržiava kontakty s viacerými vedeckými spoločnosťami v Európe a s farmaceutickými spoločnosťami.

Vaši urológovia.